www.eprace.edu.pl » wiezienia-hitlerowskie » Więzienia hitlerowskie w Mysłowicach

Więzienia hitlerowskie w Mysłowicach

Eksterminacja społeczeństwa polskiego i wszystkich innych narodów krajów okupowanych przez III Rzeszę nasilała się w trakcie trwania wojny6. Pociągało to za sobą opór mieszkańców okupowanych terenów. Aby stłumić i opanować działania ruchu oporu okupanci sięgnęli po represję. Zwiększyła się liczba aresztowań. Był to czynnik decydujący o organizacji więzień – także na ziemiach śląskich. To właśnie władze hitlerowskie zapoczątkowały tworzenie zastępczych więzień policyjnych i obozów koncentracyjnych, a w ramach tych ostatnich obozów pracy7. Więzienia hitlerowskie położone na terenie Górnego Śląska, Zaolzia i Zagłębia Dąbrowskiego wchodziły w obręb XVIII katowickiego obwodu sądowego Rzeszy (Reichsjustizverwaltung). Hitlerowskie władze podzieliły znajdujące się tam więzienia na samodzielne (selbstständige Vollzugsanstalten), sądowe (Gerichtsgerfängnisse), mieszczące jednorazowo powyżej 50 osób lub mniej niż 50 osób8.

W początkowej fazie zmagań wojennych sprawą organizowania hitlerowskiego aparatu sprawiedliwości na zajętych obszarach w okresie administracji wojskowej zajmowali się pełnomocnicy Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy do spraw sądowych, działających przy sztabach armii. Następnie więzienia sądowe z rąk Wehrmachtu i policji przekazywano administracji sądowej9.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Więzienie Gefängis Myslowitz


Tymczasowe więzienie policyjne (polizeigefängis)


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.